with

with
prep
вказує на:
1) зв'язок, узгодженість, сумісність, взаємність, відповідність з, за, у

to deal with smb. — мати справу з кимсь

to have dinner with a friend — пообідати з приятелем

to make friend with smb. — потоваришувати з кимсь

to stay with parents — жити у батьків

with the sun — за сонцем, за годинниковою стрілкою

2) предмет дії або знаряддя, за допомогою якого відбувається дія; перекладається орудним відмінком

to cut with a knife — розрізати ножем

to take smth. with both hands — взяти щось обома руками

3) характер або характерну особливість дії, разом з іменником передається тж прислівником або дієприслівником

with a smile — з посмішкою, посміхаючись

to walk with a limp — ходити шкутильгаючи

with thanks — з вдячністю

4) причинний зв'язок, одночасність подій від, з

to tremble with fear — тремтіти від страху

with those words she went away — з цими словами вона пішла

with his death the work came to an end — після його смерті робота припинилася

5) особу, думку, про які йде мова з

things are different with me — зі мною справа інша

to disagree with smb. — не погоджуватися з кимсь

I think with you — я з вами згодний; я думаю так само, як і ви

6) вміст або зміст чогось з

stuffed with straw — набитий соломою

a telegram with bad news — телеграма з поганою звісткою

decorated with flowers — прикрашений квітами

7) предмет занять, турбот, уваги з, для

she was concerned with English poetry — вона займалася англійською поезією

this film is made with children in mind — цей фільм для (розрахований на) дітей

8) порівняння з

to compare one thing with another — порівнювати одну річ з іншою

9) допустове значення незважаючи на

with all his faults we liked him — незважаючи на всі його вади, ми любили його

10) наказовий спосіб у сполученні з прислівниками

away with dog! — заберіть собаку!

down with the door! — виламайте двері!

with regard to — щодо, з приводу

with a few exceptions — за деякими винятками

to begin with — насамперед, по-перше

to be with child — бути вагітною

it is pouring with rain — ллє як з відра

I shall be with you! — я з тобою поквитаюся!

what do you want with me? — що вам від мене потрібно?

* * *
I n, v
[wip] = <>; n; v
II [wip] prep
1) вказує на сумістність (часто together with) (разом) з

to work (together) with smb — працювати (разом) з ким-н.

to go with the times — йти в ногу з часом; не відставати від часу

in company with — разом з

your name was mentioned with others — серед інших імен було згадано, ваше

side by side with smb — поруч /бік о бік/ з ким-н.

Great Britain fought with France — Великобританія воювала на стороні Франції

he fought with the navy — він бився в рядах ВМС; взаємовідносини з

with each other /one another/ — один з одним

to talk with smb — розмовляти з ким-н.

to make friends with smb — потоваришувати з ким-н.

to break with one's family — порвати зі своєю сім'єю

to be at odds with smb — не ладити /бути в поганих відносинах/ з ким-н.

to mix with smb — спілкуватися з ким-н.; приєднання, зв'язок з

the rent is five guineas a week with attendance — оплата за квартиру з послугами п'ять гіней на тиждень; перебування в домі у кого-н. у

to stay with one's parents — жити у батьків; залишати кого-н. під чию-н. опіку у

leave the child with me — дитину залиште у мене

leave your key with the hotel clerk — залиште ключ у портьє; робота де-н. або у кого-н. в, у

he sings with a string quartet — він співає із струнним квартетом

he worked with the firm for five years — він працював в цій фірмі п'ять років; змішування, поєднання, додавання (разом) з

mix it with water — змішай це з водою

do you want sugar with your tea — є ви будете пити чай з цукромє включення в групу, клас з, к

the whale is sometimes mistakenly included with the fishes — кита іноді помилково відносять до риб

2) вказує на знаряддя, інструмент або спосіб виконання дії; передається оруд. відмінком

to hit with a rock — вдарити каменем

to light a hall with candles — освітити залу свічками

to take smth with both hands — взяти що-н. обома руками; засіб на, за; передається оруд. відмінком

to buy smth with money — купити що-н. за гроші

to pay for smth with one's life — заплатити за що-н. своїм життям

to treat with a serum — вводити сироватку

3) вказує на вміст або зміст чого-н. з; передається оруд. відмінком

to load a ship with coal — вантажити судно вугіллям

stuffed with straw — набитий соломою; матеріал, речовина, що покриває, оточує або прикрашає що-н.; передається оруд. відмінком

a table with a white tablecloth — стіл, покритий білою скатеркою

decorated with flowers — прикрашений квітами

a house surrounded with trees — дім, оточений деревами

4) вказує на характерну ознаку з; разом з іменником іноді передається складним означенням

a house with a red roof — дім з червоним дахом

a man with white hair — сивий чоловік, чоловік із сивим волоссям; наявність чого-н. у кого-н. у, при; із (собою)

I have no money [no documents] with me — у мене із собою /при собі/ немає грошей [документів]

he came with all his luggage — він приїхав з усіма речами

he always carries a stick with him — він завжди ходить з палицею

5) вказує на характерну особливість дії з; разом з іменником передається прислівником або дієприслівником

with a smile — з посмішкою, посміхаючись

with pleasure [joy] — із задоволенням [з радістю]

to speak with an accent [a stutter] — говорити з акцентом [заїкаючись]

to walk with a limp — ходити шкутильгаючи handle with care! поводитися обережно! (напис); супутні обставини або зовнішній вигляд предмета з; з наступними словами передається дієприслівниковим зворотом або частиною складного речення

another ten minutes passed with no sign of John — пройшло ще десять хвилин, а Джон все ще не з'явився

he sat with his head down — він сидів, опустивши голову

with one's hat off — без капелюха, знявши капелюх; вiйcьк. звинувачений в злочині; особливості початку або закінчення чого-н. з; передається оруд. відмінком

to begin with smth — почати з чого-н.

to end with smth — закінчити чим-н.; додаткові обставини або моменти причому

they were all late with him being the last — вони всі спізнилися, а він прийшов останнім; умови виконання дії в умовах, коли, при тому, що

with unemployment rising no economic growth is possible — в умовах зростання безробіття економічний ріст неможливий

6) вказує на згоду з ким-н., чим-н. з

to agree with smb — погоджуватися з ким-н.

to side with smb — бути на чиїй-н. стороні

I think with you — я думаю так само, як, ви, я з вами погоджуюся

who is not with us is against us — хто не з нами, той проти нас; об'єкт дружелюбного, недружелюбного ставлення до; (по відношенню) до

to be patient with smb — бути терплячим з ким-н.

to sympathize with smb — співчувати кому-н.

to be angry with smb — сердитися на кого-н.

to be in love with smb — кохати кого-н.; бути закоханим в кого-н.; змагання з ким-н.

to compete with smb — змагатися з ким-н.; конкурувати з ким-н.; предмет заняття, турбот, уваги з, для

he was concerned with English poetry — він займався англійською поезією

he had trouble with his luggage — у нього були неприємності з багажем

this film is made with children in mind — цей фільм розрахований на дітей; особа, предмет, який знають, с яким знайомі з

to be familiar with smth(добре) знати що-н.

to be acquainted with smb — бути знайомим з ким-н.; предмет, який дарують або справа, яку доручають to entrust smb

with smth — доручати що-н. кому-н.

what has he presented her with — є що він їй подарувавє; особа, відповідальна за що-л

this decision rests /lies/ with you — рішення залежить від вас

a question that is always with us — питання, яке завжди стоїть перед нами; предмет емоційної або розумової оцінки; передається оруд. відмінком

to be satisfied with smth — бути задоволеним чим-н.

we are pleased with the house — нам подобається будинок

7) вказує на порівняння з

to compare one thing with another — порівнювати один предмет з іншим

in comparison with — в порівнянні з

this skirt is identical with mine — в мене така сама спідниця; сумісність або співставність нарівні з

to match a hat with a coat — підібрати капелюх під пальто

he can work with the best — він може працювати нарівні з найкращими

8) вказує на причину, джерело чого-н. від, на

to tremble with fear — тремтіти від страху

to be ill with fever — хворіти на лихоманку; умова або підстава з, при

such mistakes would be impossible with a careful secretary — при уважній секретарці такі помилки були б неможливі

with your permission — з вашого дозволу

with your consent — з вашої згоди

9) вказує на одночасність подій при їх причинному зв'язку з

with his death the work came to an end — робота припинилася з його смертю

with John away, we've got more room — тепер, коли Джон поїхав, в нас більше місця; одночасність явищ

her hair became grey with the passing of the years — з роками її волосся посиділи; пропорційність

the pressure varies with the depth — тиск змінюється в залежності від глибини

his earnings increased with his power — з ростом його впливу зростали, його доходи

10) вказує на рух в тому саму напрямку за

to go with the tide — плити за течією

with the wind — за вітром

11) вказує на особу, що володіє певними якостями, звичками, схильності у, для, з

as is usual with him — як це звичайно з ним буває

with him it's all a matter of money y — нього найголовніше - це гроші

12) що стосується

it is different with me — зі мною інша справа

it is holiday time with us — у нас зараз канікули

be careful with that glass — будь обережний зі склом

what's wrong with you — є що з тобоює, що з тобою трапилосяє

what do you want with me — є що вам від мене потрібноє

there's a difficulty with this new timetable — в зв'язку з цим новим розкладом виникають ускладнення

I no longer have any influence with him — я вже не маю на нього ніякого впливу

13) має допустове значення (звичайно with all) не дивлячись на

with all his faults we liked him — не дивлячись на всі його недоліки ми любили його

14) з прислівниками напряму утворює спонукальні речення

away with him! — геть /гони/ його!

away with it! — прибери це!

down with the door! — виламайте двері!

off with you! — марш звідси!

15) в словосполученнях

with regard to, with reference to, with relation to, with respect to — що стосується, по відношенню; з приводу; відносно

with the object of — з метою, для того, щоб

with this — з цими словами

with that — після чого

with the exception — за винятком

to begin with — перш за все; по-перше

with kind regards — с найкращими побажаннями (в листах)

with one accord — одностайно

to be with child — бути вагітною

it is pouring with rain — лиє як з відра

what with. . . (and what with) — через

what with the darkness and what with the fright he did not notice much — через темноту та страх він мало що помітив

close with, close in with — мop. близько, поруч

some dark object close in with the land — якийсь темний предмет біля берега

with it = <> — [ін. словосполучення див. під відповідними словами]


English-Ukrainian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • With — With, prep. [OE. with, AS. wi? with, against; akin to AS. wi?er against, OFries. with, OS. wi?, wi?ar, D. weder, we[^e]r (in comp.), G. wider against, wieder gain, OHG. widar again, against, Icel. vi? against, with, by, at, Sw. vid at, by, Dan.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with it — See: GET WITH IT …   Dictionary of American idioms

 • with it — See: GET WITH IT …   Dictionary of American idioms

 • With — With, n. See {Withe}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with — preposition Etymology: Middle English, against, from, with, from Old English; akin to Old English wither against, Old High German widar against, back, Sanskrit vi apart Date: before 12th century 1. a. in opposition to ; against < had a fight with …   New Collegiate Dictionary

 • With U — Infobox Single Name = With U Artist = Janet Jackson Album = 20 Y.O. Released = December 11 2006 (U.S. urban radio) December 19 2006 (U.S. digital single) January 23 2007 (U.S. 12 single) Format = 12 single, digital download Recorded = 2006 Genre …   Wikipedia

 • With It — Infobox single | Name = With It Type = 12 single Artist = Giant Panda Released = October, 2004 Recorded = 2004 Genre = Underground hip hop Label = Tres Records Producer = Chikaramanga, Newman, Thes One Reviews = Last single = 88 Remix (2002) This …   Wikipedia

 • with — Acquaintance Ac*quaint ance, n. [OE. aqueintance, OF. acointance, fr. acointier. See {Acquaint}.] 1. A state of being acquainted, or of having intimate, or more than slight or superficial, knowledge; personal knowledge gained by intercourse short …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with — Accredit Ac*cred it, v. t. [imp. & p. p. {Accredited}; p. pr. & vb. n. {Accrediting}.] [F. accr[ e]diter; [ a] (L. ad) + cr[ e]dit credit. See {Credit}.] 1. To put or bring into credit; to invest with credit or authority; to sanction. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with — Withe Withe (?; 277), n. [OE. withe. ????. See {Withy}, n.] [Written also {with}.] [1913 Webster] 1. A flexible, slender twig or branch used as a band; a willow or osier twig; a withy. [1913 Webster] 2. A band consisting of a twig twisted. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with-it — adjective Date: 1959 socially or culturally up to date < the intelligent, disaffected, with it young Eliot Fremont Smith > …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”